NANJIAXU JIANG
COME FROM BEIJING
INDUSTRIAL DESIGNER
MFA IN DESIGN AT CALIFORNIA
COLLEGE OF THE ARTS, SAN FRANCISCO.


 

NANJIAXU

JIANG

IS

MY NAME